Financiën

Inleiding

Dit overzicht is bedoeld om een tussenstand te geven van de financiële effecten van de tweemaandsrapportage januari-februari 2019. We geven hier een samenvatting weer van alle bekende financiële mutaties per programma/ taakveld en het effect daarvan op het verwacht rekeningresultaat 2019. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). De toelichting op de mutatie leest u door op het symbool V te klikken onder het icoontje.  Indien een verrekening met een reserve plaatsvindt, geven we de gevolgen weer voor de desbetreffende reserve.

Tot slot nemen we de ontwikkeling van de investeringskredieten op en het verloop van de weerstandsratio.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Inwonerzaken?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
InkomensregelingenBijstelling Rijksuitkering en uitstroom80.000VSTR
Het Rijk heeft het voorlopige rijksbudget voor de uitkeringen bekendgemaakt. Het budget is € 45.000,- meer dan begroot. De kans bestaat dat dit jaar het definitieve budget naar boven of naar beneden wordt bijgesteld. Door de krapte op de arbeidsmarkt zien we dat de laatste maanden ook met name de oudere bijstandsgerechtigden uitstromen naar regulier werk. We verwachten dat deze trend doorzet. Dit heeft een financieel gevolg van € 35.000,-.
InkomensregelingenMinimabeleid50.000VSTR
Inwoners met een minimuminkomen en minderjarige kinderen hebben de weg gevonden naar het jeugdcultuurfonds, het sportfonds en stichting leergeld. Er wordt hierdoor minder gebruik gemaakt van onze regeling ‘Participatie minima’. Dit levert een structurele besparing op van € 15.000,-.
De instroom van asielzoekers in Nederland loopt terug. Onze taakstelling om statushouders te vestigen in de eerste helft van 2019 is daardoor verminderd. We verwachten dat deze trend zich ook doorzet in de tweede helft van 2019. We hoeven hierdoor minder bijzondere bijstand te verstrekken voor volledige woninginrichtingen. Dit levert een te verwachte besparing op van € 35.000,-.
Begeleide participatieBijstelling Rijksuitkering en begroting 2019 Werkzaak148.000NSTR
De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt door ons uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland. Het Rijk heeft het voorlopige rijksbudget voor de Wsw naar beneden bijgesteld met € 85.000,-. Het Algemeen Bestuur van de Werkzaak heeft de begroting 2019 vastgesteld. De bedrijfsvoeringskosten voor Buren zijn € 63.000,- meer dan begroot.
Mutaties saldo programma Inwonerzaken18.000N
Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Ruimte?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
Geen melding0NSTR
Mutaties saldo programma Ruimte0V
Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Bedrijfsvoering?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
OZB woningenKosten automatische incasso en kosten waarderingskamer40.000NSTR
In de begroting 2019 zou de raming van automatische incasso van de belastingaanslagen worden omgezet van het taakveld Overhead naar het taakveld OZB Woningen. Bij het taakveld Overhead is de raming afgevoerd. Maar bij het taakveld OZB woningen is verzuimd om de raming in 2019 op te nemen. De kosten voor automatische incasso worden in 2019 geraamd op € 35.000,-.
In 2019 ontvangen we voor het eerst een factuur van de Waarderingskamer voor het toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ. De kosten bedragen afgerond € 5.000,-. Tot en met 2018 werden de kosten verrekend met de algemene uitkering.
TreasuryDividend Vitens32.000NSTR
De dividenduitkering 2019 en volgende jaren van Vitens is lager dan in de voorgaande jaren. Dit hangt samen met de nieuwe financiële regelgeving, gelijkblijvende of lagere drinkwatertarieven en veel grotere kapitaallasten voor investeringen. De verwachting is dat de dividenduitkering 2019 en volgende jaren 40% lager is dan in de voorgaande jaren.
Mutaties saldo programma Bedrijfsvoering72.000N

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2019 is:

Mutatie 2019

% afwijking t.o.v. programmatotaal

V / N

Vastgesteld begrotingssaldo 2019

39.500

V

Mutatie programma Inwonerszaken

18.000

0,11%

N

Mutatie programma Ruimte

0

0,00%

Mutatie programma Bedrijfsvoering

72.000

0,23%

N

Mutatie begroting

90.000

N

Verwacht rekening resultaat 2019 na tweemaands-
rapportage januari - februari

50.500

N

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen

Bij de behandeling van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zegden we u toe de ontwikkeling ratio weerstandsvermogen op te nemen in de tweemaandsrapportages.
De huidige ratio van 2,00 (uitstekend) is ten opzichte van de begroting niet gewijzigd.